مطالعات امکان سنجی، فنی و مالی


امکانسنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی یا Feasibility Study طرحی است که به سرمایه‌گذار راهنمایی میکند که چگونه سرمایه خود را برای رسیدن به بالاترن بهره‌وری سرمایه‌گذاری نماید. در این طرح و گزارش، برای یافتن بیشترین بهره‌وری و با توجه به عواملی چون، زمان، ریسک پذیری، بازگشت سرمایه، رقابت پذیری و … بررسی می‌گردد.


مطالعات امکان سنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی ، چیست ؟

مطالعات امکان سنجی یا طرح توجیه فنی اقتصادی مطالعاتی می‌‍باشد که کارشناسان، در بخش های مختلف و جداگانه مطالعاتی بر روی بر بازار و رقابت پذیری، مطالعات فنی و مطالعات مالی انجام می‌دهند. سپس در بخش های دیگر، با متد های مختلف، برآیند و نتیجه این مطالعات را در قالب فصلی دیگر در می‌آورند و به کارفرما تحویل می‌دهند. گزارش مطالعات طرح توجیهی فنی اقتصادی هم برای کارفرما و هم برای ارائه به ارگان ها و سازمان های مختلف از جمله شهرداری، میراث فرهنگی، بانک ها  و … استفاده می‍گردد.

کاهش ریسک سرمایه گذاری

مطالعات امکان سنجی یا توجیه فنی اقتصادی نقش اساسی در کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاری دارد و با بررسی جوانب مثبت و منفی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در بهره وری امکان سودآوری پروژه را برآورد می‌کند.

نتیجه مطالعات امکان سنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی

مهندسان مشاور شرکت تبدیل انرژی پایا، با سابقه در انجام امکان سنجی و مطالعات فنی و مالی و  طرح های توجیهی فنی اقتصادی و تصویب آن در مراجع ذیربط، می‌توانند شما را در رسیدن به بهترین مسیر برای سرمایه گذاری یاری نمایند