اجراء پروژه


در صورتیکه برنامه ریزی خوب و مستدللی تهیه شده باشد، نقش راه گشایی در کمک به هدایت پروژه در جهت نیل به اهداف آن خواهد داشت.با شناسایی مسیر بحرانی پروژه و تمرکز روی مایلستونها، میتوان نقش موثری در هدایت پروژه داشت.

در اجرای پروژه بر روی انجام درست کار توسط منابع تاکید می‌گردد . برخی فعالیت‌های مهم این فاز عبارتند از:

 – رهبری تیم ‌پروژه .

 – برگزاری جلسات با اعضاء تیم .

 – ارتباط با افراد مهم درگیر .

 – حل‌وفصل مناقشات و درگیری‌هایی که در طول اجرای پروژه پدید می‌آیند .

 – تامین منابع ‌موردنیاز (پول ، نیروی‌انسانی ، تجهیزات) برای اجرای درست برنامه‌ پروژه .


فرم تماس با ما
نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال نمایید.