سهامداران


ردیف مشخصات کلی سهامداران شرکت تصویر
۱نام و نام خانوادگی: آقای رسول لاهیجانیان
مدرک: دکتری
رشته تحصیلی: حقوق
lahijanian
۲نام و نام خانوادگی: آقای حمید فتوره چی
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی برق
fatourechi
۳نام و نام خانوادگی: آقای مهدی وحید نیا
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی برق
VAHIDNIYA
۴ نام و نام خانوادگی: آقای محمدکریم یزدانی
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی برق
YAZDANI
۵ نام و نام خانوادگی: آقای مهرداد محمدیان
مدرک: کارشناسی
رشته تحصیلی: حسابداری
۶نام و نام خانوادگی: آقای مهدی مرادی
مدرک: دکتری
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی و مدیر حوزه انرژی
moradi