مدیران شرکت


ردیفمشخصات کلی هیئت مدیره شرکتتصویر
۱نام و نام خانوادگی: آقای رسول لاهیجانیان
سمت: رئیس هیئت مدیره
سابقه کار: ۳۵ سال
lahijanian
۲ نام و نام خانوادگی: آقای حمید فتوره چی
سمت: مدیر عامل
سابقه کار: ۴۰ سال
۳نام و نام خانوادگی: آقای مهدی وحید نیا
سمت: عضو هیئت مدیره
سابقه کار: ۳۸ سال
VAHIDNIYA