اعضای هیئت مدیره


ردیف مشخصات کلی هیئت مدیره شرکتتصویر
۱نام و نام خانوادگی: آقای رسول لاهیجانیان
سمت: رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: دکتری – مدیریت نفت و گاز
سابقه کار: ۳۶ سال
۲نام و نام خانوادگی: آقای حمید فتوره چی
سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناسی ارشد – مهندسی برق
سابقه کار: ۴۰ سال
۳نام و نام خانوادگی: آقای مهدی وحید نیا
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناسی ارشد – مهندسی برق
سابقه کار: ۳۷ سال
VAHIDNIYA