ماموریت و چشم انداز


  • اجرای پروژه های زیست محیطی با بهره گیری از فناوری های روز
  • رعایت قوانین و الزامات زیست محیطی و استانداردهای ایمنی و بهداشت در زمینه کلیه فعالیت های جاری
  • مدیریت انرژی
  • متابعت از قوانین و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • ترویج و توسعه فرهنگ ایمنی، بهداشت و زیست محیطی از طریق آموزش
  • شناسایی، ارزیابی، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور و آلاینده های زیست محیطی