امکان سنجی و مطالعات فنی و مالی

جمع آوری، طبقه بندی و[..]

مدیریت طرح و مهندسی (MC)

مهندسین شرکت تبدیل انرژی[..]

فروش برق

نمونه ای از قرارداد فروش[..]

مهندسی پروژه

انجام خدمات و فعالیت های[..]

تدارکات پروژه

خرید و تدارکات یکی از[..]

اجراء پروژه

در اجراي پروژه بر روي[..]

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

عبارت است از یک سلسله[..]